ระบบพิมพ์หนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ยังไม่เปิดใช้งาน
กรมประมง