ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้
แบบอิเล็กทรอนิกส์


จัดทำโดย กองคลัง กรมประมง